2015. december 16., 18:45

A Tócó projekt előkészítő szakasza eredményeinek összefoglalása

A Tócó projekt előkészítő szakasza eredményeinek összefoglalása kapcsán tartott sajtótájékoztatót december 16-án Kórós Csaba főosztályvezető (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály).

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Új Széchenyi Terv 670 millió forintos támogatásával a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal célul tűzte ki a debreceni repülőtér és a repülőtér környezetének vízgazdálkodási helyzetének javítását. A projekt eredményeként a repülőteret magába foglaló dél-debreceni terület vízgazdálkodása több szempontból is javulhat.

Debrecen város déli részén keletkező csapadékvizek befogadója nagyrészt burkolatlan csatorna, melynek egy szakasza keresztezi a repülőtéri bevezető utat, majd tovább halad és eléri a főgyűjtőt, a Tócó csatornát. A főgyűjtő egyes szakaszain nagyobb esőzések alkalmával problémák alakulnak ki, tekintettel arra, hogy a befogadó Tócó csatorna is sok esetben túlterhelt állapotban van.

A beépített területek növekedésével jelentős mértékben nőtt, illetve folyamatosan nő a Tócó csatorna terhelése. A lefolyó vízmennyiség növekedését nem követte csatorna fejlesztése, rendezése.

A klímaváltozás következtében fellépő rövidebb időtartamú, nagyobb intenzitású csapadékok időszakos terhelést okoznak a csapadékvízgyűjtő, elvezető rendszerben. A csapadékos időszakban magas vízszintek mellett rendszeres elöntések alakulnak ki.

A fent jelzett problémák kezelésére irányul a „A Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” című KEOP-7.9.0/12/2014-0039 azonosító számú tervezési projekt, mely elnyerte az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának támogatását.

A projekt költsége 670 616 800 Ft, a támogatás intenzitása 100 %.

A projekt kezdete: 2014. október 22.

A projekt megvalósításának vége: 2015. december 20.

A projekt céljai:

  • Az elsődleges cél a Tócó vízfolyás alsó szakasz (mint a repülőtér és környezetének befogadója) szélsőségesen magas vízállásainak csökkentése, mely csak egységesen, a vízfolyás felső szakaszainak figyelembevételével lehetséges. A csatorna befogadóképességének növelése nélkül nem lehetséges a repülőtér és környezetének belvízmentesítése.

  • A repülőtér és környezetének vízrendezése, mely magába foglalja a terület talajvízszintjének szabályozását, a túltelítettségi állapotainak megszüntetését, valamint a külvizektől való mentesítését.

  • A repülőtér, valamint a kapcsolódó jelenlegi és távlati ipari területeinek biztonságos vízellátásának megoldása.

A projekt keretében megvalósult tevékenységek, elért eredmények:

Koncepcionális tervezés, vízjogi létesítési engedélyezésre alkalmas tervek elkészítése

A megfogalmazott vízrendezési célok elérése érdekében a tervező Utiber Kft. megvizsgálta a célterület adottságainak megfelelő lehetséges műszaki változatokat, azokból különböző koncepciókat készített. Az elkészült összesen kilenc tervváltozatból került kiválasztásra a megtervezésre került műszaki tartalom. Az elfogadott műszaki koncepció alapján elkészült a beavatkozási terület talajmechanikai feltárása, geodéziai felmérése, valamint összegyűjtésre került minden korábbi, a területet érintő terv és egyéb dokumentum és adat, ami a tervezési munkát segítette. A felmérések alapján készültek el a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásra benyújtott műszaki tervek.

Vízjogi létesítési engedély megszerzése

A projekt esetében az OKF Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Hatóság gyakorolta az engedélyes hatóság jogkörét és adta ki az összesen 15 db vízjogi létesítési engedélyt.

Kiviteli tervek elkészítése

A vízjogi létesítési engedélyek birtokában a tervező Utiber Kft. elkészítette a kiviteli terveket, melyeket a projektben közreműködő tervellenőr vizsgált felül és hagyott jóvá. Az elkészült kiviteli tervek alkalmasak a kivitelezési munkák megalapozására, illetve az építési munkákra kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Régészeti felmérés

A fejlesztéssel érintett ingatlanokon – a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően – a Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ végezte el a kötelező régészeti elővizsgálatokat, melynek eredményeként megszületett – és szakhatósági eljárás keretében megvizsgált – előzetes régészeti dokumentáció.

Lőszermentesítési felmérés

A fejlesztéssel érintett nyomvonalakon, illetve összefüggő területen (pl. a repülőtér teljes területén) elvégzésre került az előzetes lőszermentesítési vizsgálat, melynek eredményeként megszületett a tényleges lőszermentesítést megalapozó tűzszerészeti hatástanulmány.

Környezeti hatások vizsgálata, dokumentálása

A tervezett beruházás különböző környezeti elemekre gyakorolt hatásainak előzetes vizsgálata, modellezése és elemzése, valamint a jelenlegi környezeti állapotok felmérése és dokumentálása szintén jogszabályi előírás. Ezeket a tevékenységeket szintén megvalósították a projektben közreműködő szakemberek.

Részletes megvalósítási tanulmány és költség-haszon elemzés készítése

A projekt előkészítésének részeként elkészítésre került a projekt megvalósítását bemutató tanulmány, mely tartalmazza a projekt ütemezését, lépéseit, tevékenységeit, a megvalósítókra és érintettekre vonatkozó adatokat és minden, a leendő beruházással kapcsolatosan fontos információt. A tanulmány részeként került kidolgozásra az ún. költség-haszon elemzés, mely megmutatja a leendő beruházás társadalmi-gazdasági-ökológiai hasznait szembeállítva a beruházás költségeivel.

Területszerzés előkészítése, a projekt által érintett ingatlanok vonatkozásában igazságügyi értékbecslő által készített ingatlan értékbecslések

A projektben érintett összesen 94 db ingatlan vonatkozásában a tervezés során lehatárolásra került minden, a beruházással érintett telekrész, azok pontos mérete és elhelyezkedése. A tervezői adatszolgáltatás alapján igazságügyi értékbecslő végezte el a területek értékének meghatározását. Az érintett ingatlanok többsége Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában van.

Megvalósítás közbeszerzési dokumentációinak előkészítése

A projekt kivitelezési szakaszában összesen 10 db közbeszerzési eljárás kerül majd kiírásra, melyek – a hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírásoknak megfelelő – dokumentációit elkészítette a projekt keretében közreműködő szakértő cég.

Megvalósítási pályázati dokumentáció összeállítása

Az elkészített dokumentumok alapján összeállított pályázati dokumentáció alkalmas arra, hogy benyújtásra kerüljön a megvalósítás finanszírozására szolgáló pályázati kiírásra.